ZARZĄD Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący:         Adrian Bieniek

Wiceprzewodniczący:   Julia Kruk

Wiceprzewodniczący:   Grzegorz Cwajda

Członkowie Zarządu: Nikola Bielecka, Tina Blicharz, Natalia Paciejewska, Dominika Lis, Kacper Jasiocha, Emilka Kałdunek, Iwona Grykałowska, Bohdan Kalinichenko

Prowadzenie facebooka szkolnego: Jakub Tarkowski
Radiowęzeł: Jakub Wrzesiński, Kamil Gawlik, Krzysztof Ścibior, Patryk Łata, Jakub Byzdra
Fotografowanie uroczystości szkolnych: Vitalii Vasyliev
Opiekun Samorządu: Jadwiga Pietrzak

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja

 

 Postanowienia ogólne (podstawa prawna).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)

 W Zespole Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół zwanego dalej szkołą.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu w równym tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

         a)    Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
         b)    Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
         c)    Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym 
               a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
         d)    Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
         e)    Prawo do korzystania z radiowęzła.
         f)     Prawo do organizowania apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
         g)    Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
                potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
         h)    Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu . Wybory przeprowadza się co dwa lata we wrześniu.
         i)     Prawo do prowadzenia sklepiku szkolnego

 Cele działalności S.U.

 1. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego spierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 Zadnia S.U.

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwoju w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,  organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do pracy społecznej użytecznej w środowisku.
 6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między nauczycielami a uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 Struktura organizacyjna S.U.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Rada Samorządu, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli z Samorządów Klasowych.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzi nie mniej niż 4 uczniów i nie więcej niż 11 uczniów.

 Kompetencje wybranych przedstawicieli.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo ustalać zasady organizacji swojej pracy np. tworzenie sekcji, zespołów uczniowskich do realizacji stałych bądź doraźnych zadań programowych.
  1. Przedstawiciele Rady SU są członkami Samorządów Klasowych i kierują ich pracą.
  2. Samorządy Klasowe współdziałają z wychowawcami klas, informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania  na zebraniach odbywających się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawców klas mogą odbywać się również, podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
 2. Zarząd SU zatwierdza wszystkie  propozycje i decyzje Rady dotyczące działalności samorządu, realizacji programowych i uprawnień określonych w regulaminie i Statucie Szkoły.
 3. Zadaniem Zarządu Samorządu Uczniowskiego jest:
 • stała współpraca z Radą Samorządu oraz całą społecznością uczniowską szkoły,
 • współpraca z wychowawcami, opiekunem SU,
 • współpraca z organami Szkoły m.in. Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
 • Zarząd SU czuwa nad tym, aby samorząd mógł korzystać z uprawnień zagwarantowanych przez władze oświatowe w dokumentach prawnych

 Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:

 • przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej
 • wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli itp. W celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
 • współdecydowanie o przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej,
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary,
 • formułowanie opinii o nauczycielu, którego praca podlega ocenie dyrektora,
 • wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej,
 • dysponowanie, w porozumieniu z  opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

 Ordynacja wyborcza.

Wybory do SU odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych.

 1. Rada SU
  1. Członkowie Rady SU są wybierani na zebraniach samorządów klasowych we wrześniu, również we wrześniu dzielą się na sekcje (przydzielają sobie zadania),
  2. Zarząd SU zatwierdza podane kandydatury,
  3. Kadencja Rady SU trwa przez cały rok szkolny, uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodząca z wyboru nie dłużej niż 4 lata.
 2. Zarząd SU
  1. Wybierany jest na zebraniu Rady SU spośród wszystkich uczniów szkoły.
  2. Kandydaci do zarządu na zebraniu Rady najpierw przedstawiają swoje programy.
  3. Członkowie Rady omawiają podane kandydatury z klasami na lekcjach wychowawczych i dokonują wyboru.
  4. Na kolejnym zebraniu Rady SU wszyscy wybierają członków Zarządu SU w tajnym głosowaniu.
  5. Powołani do Zarządu SU uczniowie przydzielają sobie funkcje
  • przewodniczącego,
  • 2 zastępców przewodniczącego (1 z gimnazjum i 1 ze szkoły ponadgimnazjalnych),
  • skarbnika,
  • sekretarza.

  Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.

   Sposób odwoływania wybranych przedstawicieli.

  1. Członkowie Rady SU i Zarządu SU mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji z powodu nie wywiązania się ze swoich obowiązków na wniosek członków Rady SU, opiekuna SU, wychowawców lub dyrekcji szkoły.
  2. Odwołanie członków Rady SU lub Zarządu SU musi odbyć się na zebraniu SU w obecności odwoływanych przedstawicieli po wcześniejszym sformułowaniu i przedyskutowaniu zarzutów przez członków Rady SU.
  3. Odwoływanie odbywa się na drodze  tajnego głosowania członków Rady SU.

   Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi.

  1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest Rada SU w porozumieniu z opiekunem,
  2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
   1. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
   2. z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
   3. z usług kserograficznych,
   4. ze zbiórki surowców wtórnych,
   5. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne organizacje i instytucje,
   6. ze środków sklepiku szkolnego.
  3. Wszystkie rozchody i przychody są dokładnie odnotowane przez skarbnika. W dokumentacji finansowej są wszystkie rachunki zakupów dokonanych przez SU lub dowody przekazania funduszy samorządowi na konkretny cel.
  4. Nad gospodarowaniem środkami finansowymi przez SU czuwa opiekun.

   Współdziałanie z innymi organami szkoły.

  1)      SU współdziała z Radą Młodzieżową internatu oraz zespołem tańca ludowego, którzy pomagają SU w organizowaniu uroczystości szkolnych.

  2)      SU współpracuje ze Szkolnym Klubem Sportowym.

   Postanowienia końcowe.

  1. Pracę Samorządu Uczniowskiego koordynuje nauczyciel wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów na okres dwóch lat.
  2. Decyzje o wyborach opiekuna SU musi podjąć Rada SU, Zarząd SU lub Dyrektor Szkoły po wcześniejszych uzgodnieniach.

   Zadania samorządu klasowego.

  1. W skład samorządu klasowego wchodzą:
   1. przewodniczący,
   2. zastępca przewodniczącego,
   3. skarbnik.
  2. Samorządy klasowe ustalają z wychowawcami wspólne zadania oraz najważniejsze przedsięwzięcia i informują na bieżąco uczniów w klasie o swojej działalności.
  3. Uczniowie wchodzący w skład samorządu klasowego inspirują działalność całej klasy. Organizują życie kulturalno – oświatowe klasy, pomoc w nauce podejmują działania mające na celu integrację klasy oraz dbają o estetyczny wygląd klasopracowni.
  4. Samorządy klasowe są reprezentantami klasy na forum Samorządu Uczniowskiego, przekazują wnioski i postulaty poszczególnych klas oraz informują społeczność klasową o zamierzeniach Samorządu Uczniowskiego.

 

Tekst jednolity regulaminu przyjęto na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 13 marca 2009 roku.