MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Dokładamy wszelkich trosk, aby chronić Twoje dane osobowe oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisu ustawowego.

 

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach. Reprezentowany przez dyrektora – Zbigniewa Turkowskiego

 • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 81 8823002

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych w Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach jest Elżbieta Kosyl -Jałocha

 • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 818823002

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:

 • rekrutacji wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170),
 • niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
 • monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.
 • dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO,
 • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
  i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO,
 • dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko
  ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

 

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych
  (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane
  są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

 

Okres przechowywania danych

Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu
o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. W niektórych przypadkach do momentu wycofania zgody.

 

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie.

 

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania)
w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.