MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM


Zespół Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja
w Klementowicach

  

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.    Dane ogólne

 1. Szkoła publiczna założona w 1938 roku.

 2. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach.

 3. Siedziba szkoły: Klementowice 365, 24 – 170 Kurów.

 4. W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach wchodzą:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa;
  • Liceum Ogólnokształcące;
  • Technikum;
  • Branżowa Szkoła I stopnia;
  • Szkoła Policealna;
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej.

 6. Liceum Ogólnokształcące – nauka prowadzona jest w oparciu o techniki multimedialne.

 7. Technikum kształci w zawodzie technik agrobiznesu i technik informatyk.

 8. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie ogrodnik i w zawodzie rolnik – specjalność mechanizacja rolnictwa.

 9. Szkoła Policealna kształci w zawodzie technik administracji  i florysta.

 10. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” z siedzibą w Klementowicach, które działa poprzez Zarząd.

 11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 12. Szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, na trasie Lublin - Dęblin, na skraju Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

 

II   Szczegółowe informacje związane z kształceniem uczniów w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

1.   Nowe rozwiązania prawne dotyczące uczniów z Ukrainy w polskich szkołach

Przyjęta została nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza nowe rozwiązania prawne - korzystne zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i obywateli Polski. Ich celem jest wyrównanie szans poprzez realizację prawa dziecka do edukacji.
Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie.

Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty, z kolei wypłacanie świadczenia rodzinnego 800+ uchodźcom z Ukrainy będzie uzależnione od tego, czy ich dziecko będzie pobierało naukę w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole średniej.

2.  Kilka informacji o naszej Szkole

Nasza szkoła ma dużą tradycję i doświadczenie w kształceniu zarówno młodzieży jak i dorosłych. Początki działalności sięgają 1936 r. Mamy również duże doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców - kształcimy z sukcesami młodzież z Ukrainy od 2015 r.

Uczniom zapewniamy bezpłatną naukę i miejsce w Internacie położonym przy szkole. Uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, a najlepsi otrzymują stypendium organu prowadzącego szkołę lub Nagrody Starosty. W tym roku szkolnym 7 uczniów naszego liceum zostało honorowanych nagrodą Starosty za wybitne wyniki w nauce, przy czym 3 uczennice znalazły się w czołówce 20-kilku uczniów ze szczególnie wysoką średnią ocen w powiecie.
W każdym roku uczeń LO z najwyższą średnią otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W trosce o dobro uczniów UA szkoła zatrudnia asystentów międzykulturowych, którzy są obywatelami Ukrainy i mieszkają bezpłatnie w Internacie. Pośredniczą w kontaktach pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Troszczą się o sprawy urzędowe i zdrowotne podopiecznych. W dni wolne od nauki organizują wychowankom wyjazdy na zakupy, do kina lub w celach turystycznych.

W pobliżu szkoły znajduje się: Market DINO, bankomat, ośrodek zdrowia, apteka, stacja PKP (do Puław – 10 min. do Lublina – 35 min).

Obiekty szkolne położone są tuż przy Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

Internat pracuje i sprawuje opieką nad młodzieżą 7 dni w tygodniu poza okresami feryjnymi, czyli internat nie pracuje w Święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, Wielkanoc i podczas wakacji.

Wszystkim uczniom bez względu na narodowość przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna.

3. Koszty Rodziców związane z nauką dziecka w szkołach ZSA to wyłącznie:

 • koszty zakupu produktów do przygotowania posiłków, (od września 2024 r. koszt całodziennego wyżywienia będzie wynosił 18 zł),
 • czesne na częściowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych internatu – 75 zł/m-c
  w przypadku mieszkania w internacie 5 dni w tygodniu lub -90 zł w przypadku mieszkania w internacie 7 dni w tygodniu.
 • Składka na Radę Rodziców – dla ucznia LO -65 zł na rok, dla ucznia szkoły podstawowej – 40 zł na rok.
 • Kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń w pokoju mieszkalnym– 200 zł, zwrotna w przypadku braku zniszczeń.
 • W przypadku uczniów LO należy uwzględnić koszty związane z zakupem podręczników.

 

Co bez podręczników, w przypadku ucznia mieszkającego w Internacie ZSA daje
w przybliżeniu łączną miesięczną kwotę nie przekraczającą 650 zł.


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do:

klasy  6, 7 i 8 szkoły podstawowej,

klasy 1, 2 i 3 liceum ogólnokształcącego o profilu humanistycznym lub ścisłym,

Dorosłych chcących uzyskać uprawnienia rolnicze zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji ROL.04 (nauka na KKZ dla obcokrajowców jest płatna).

 

II.    HISTORIA SZKOŁY od 1922 r.

Dzieje naszej szkoły sięgają roku 1922 kiedy to w Irenie koło Dęblina powstała roczna Szkoła Hodowlano-Rolnicza. W 1938 r. została ona przeniesiona do Klementowic jako Powiatowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

Bazę dydaktyczną stanowiły:

*    budynek szkoły,

*    dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli i pracowników,

*    obora i chlewnia,

*    oraz gospodarstwo o powierzchni 30 ha.

Taki stan zaplecza pozwalał na:

*    przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów,

*    dawał im podstawy do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

*    oraz szeroko rozumianej pracy społecznej na wsi.

Wybuch II wojny światowej doprowadza do przerwy w zajęciach szkolnych od września 1939 r. do maja 1940 r. Zajęcia zostały wznowione za zgodą władz niemieckich, które zezwoliły na nauczanie przedmiotów zawodowych. Jednak nauczyciele z narażeniem życia uczyli również literatury, historii, geografii, a także zapoznawali młodzież z aktualną sytuacją w kraju i na świecie. Pobyt w szkole chronił uczniów przed wywiezieniem na roboty do Niemiec i umożliwił im pracę w konspiracji.

Po wyzwoleniu szkoła zmienia kilkakrotnie swój profil i nazwę. Do 1947 r. jest to 2-letnia Szkoła Rolniczo-Hodowlana, a następnie 3-letnie Gimnazjum Rolnicze. W roku 1948 powstało Liceum Rolniczo-Spółdzielcze i wreszcie w roku 1950 Technikum Rachunkowości Rolnej, którego pierwszym dyrektorem był Leon Jasielski, a drugim w latach 1951 – 54 Stanisław Ferent.

Z początkiem roku szkolnego 1954/55 dyrektorem Szkoły został Ludwik Halicki kierujący tą placówką aż do swojej śmierci tj. do roku 1968. Na te lata przypada okres rozkwitu Szkoły. Liczba kandydatów przekracza wielokrotnie liczbę miejsc, zachodzi potrzeba tworzenia klas równoległych. Obok technikum dziennego rozwija się Wydział Kształcenia Zaocznego pod kierownictwem mgr Władysława Pitury. 

Rozwój szkoły hamują trudne warunki lokalowe. Staraniem dyrekcji w roku 1966 zostaje oddany do użytku internat, a w roku 1967 sala gimnastyczna.

Po śmierci Ludwika Halickiego dyrektorem został mgr inż Wacław Mazurek, który funkcję tę pełnił do roku 1978.

W dniu 27 września 1969 r. odbył się Zjazd Absolwentów połączony z wręczeniem Szkole sztandaru ufundowanego przez uczniów i absolwentów za pieniądze wypracowane przez nich w różnych pracach społecznych. Od roku 1970 obok Technikum zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a od września 1973 roku 3-letnie Technikum Rolnicze. Od dnia 01 września 1977 r. szkoła przyjmuje nazwę Zespołu Szkół Rolniczych w Klementowicach ze szkołami filialnymi w Janowcu, Markuszowie i w Jastkowie.

            W tym samym roku zostali przyjęci uczniowie do klasy pierwszej Technikum Rolniczego o 5‑letnim okresie nauczania, a w 1979 roku utworzono Policealne Studium Rolnicze.

W latach 1979 – 1981 dyrektorami szkoły byli kolejno: inż. Jerzy Pardyka i mgr Lesław Dziwisińki. Od września 1981 r. do czerwca 1986 r. funkcje dyrektora Zespołu pełnił mgr inż. Jan Borys, który prowadził wielki plac budowy.

W 1983 roku rozpoczęto budowę dwóch bloków mieszkalnych, skrzydła internatu, kotłowni, oczyszczalni ścieków, garaży i warsztatów szkolnych. Zakupiono autokar.

Większość tych inwestycji została ukończona i oddana do użytku w latach 1987 – 88. Młodzież wprowadza się do nowego przestronnego skrzydła internatu. Nie brakuje chętnych na mieszkania. Przybywa nauczycieli i pracowników. Trwa porządkowanie resztek po barakach i urządzanie warsztatów.

Od roku szkolnego 1986/87 funkcję dyrektora Zespołu pełni mgr Maria Stasiak.

W 1988 roku 15 października podczas uroczystości jubileuszowych Zespół Szkół otrzymuje imię Macieja Rataja - chłopskiego syna, nauczyciela, polityka i działacza ludowego. Ceremonii towarzyszy III Zjazd Absolwentów.

Od 1 stycznia 1990 r. do 31sierpnia 1992 r. kolejnym dyrektorem jest mgr inż. Franciszek Zaleski.

Przemiany społeczno-polityczne w kraju odbijają się głośnym echem w ZSR w Klementowicach. Od 1 września do 31 grudnia 1992 r. jedynym w historii szkoły dyrektorem komisarycznym jest mgr Agnieszka Maczuga.

Mgr inż. Maria Boruch zostaje pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu w styczniu 1993 r.

W początku lat 90-tych stary budynek szkoły jest już za ciasny. Blisko 400 uczniów i podział zajęć na grupy powoduje, że kolejno adoptowane zostają pomieszczenia w skrzydle internatu tzw. bloku B. W nowo tworzonej części dydaktycznej powstają piękne pracownie:

*    komputerowe,

*    techniki biurowej,

*    wiejskiego gospodarstwa domowego,

*    katechetyczna, oraz wspaniale rozbudowuje się biblioteka.

W roku 1997 pojawia się nowy kierunek kształcenia - technik agrobiznesu i w marcu 1997 r. placówka zmienia nazwę na Zespół Szkół Agrobiznesu.

W 1996 roku Zespół nawiązuje współpracę z ARiMR w Warszawie. Szkoła i gospodarstwo pomocnicze otrzymują znaczące środki finansowe na sprzęt komputerowy i rolniczy oraz na samochód do nauki jazdy FIAT UNO.

Od 1 września 1998 r. dyrektor mgr inż. Maria Jurek przygotowuje szkołę i internat do uczczenia jubileuszu 60-lecia i IV Zjazdu Koleżeńskiego. Placówka i jej otoczenie zmieniają wystrój. Przybywa:

*    komputerów,

*    kopiarek,

*    mebli,

*    sprzętu sportowego i setek woluminów.

Uczestnicy Zjazdu 1 - 2 maja 1999 r. fundują pamiątkowa metaloplastykę oraz wyposażenie do pracowni przedsiębiorczości - zaplecze symulacyjne. Nadal bardzo dobrze rozwija się współpraca z ARiMR w Warszawie, JUNG w Puławach, WODR w Końskowoli oraz okolicznymi rolnikami - przedsiębiorcami, mieszkańcami wsi, gmin, małych miasteczek i lokalnym środowiskiem.

Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym dla Zespołu jest Starostwo Puławskie w Puławach. Zarząd Powiatu jest fundatorem dwóch bezobsługowych kotłowni gazowych dla naszej placówki i dla budynków mieszkalnych.

W latach 1999 - 2002 w wyniku realizacji reformy samorządowej (odłączona filia ZSR w Jastkowie) oraz wdrażania kolejnego etapu edukacji stan uczniów w Zespole Szkół zmniejszył się do 10 oddziałów. Mamy nadzieję, że wymagania Unii Europejskiej, powrót do zawodu technika agrobiznesu i nazwy szkoły tę sytuację zmienią.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu grupy  nauczycieli i rodziców od 1 września 2003 r. w Klementowicach zostaje utworzone Gimnazjum Niepubliczne z siedzibą w Zespole Szkół.

Niestety sytuacja ekonomiczna szkoły w latach 2003-2004 pogarsza się. Ubywa uczniów, rosną koszty utrzymania.

Od 1 września 2004 r. Zespół Szkół przejmuje w prowadzenie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”. Szkoła wraca do nazwy Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach. Gimnazjum Niepubliczne zostaje również przekazane do prowadzenia przez Stowarzyszenie. W latach 2004 - 2005 funkcję dyrektora pełnił mgr Stanisław Widz – kierujący wcześniej oddziałem uczniów Gimnazjum Niepublicznego.

Zgromadzony przez blisko 70 lat majątek szkoły pozostaje nadal własnością Starostwa Powiatowego. Jedynie zostaje on zgodnie z umową „użyczony” Stowarzyszeniu na czas prowadzenia działalności edukacyjnej. Nowa sytuacja wymusza nowe warunki działania – podwyższenie pensum (22 godziny) i rezygnację z karty nauczyciela. Za zgromadzone z czynszów pieniądze wymieniono część okien w szkole i w internacie.

Staraniem Starostwa Powiatowego w Puławach, w 2005 r.  oddano do użytku szkoły bezobsługową oczyszczalnię ścieków.

Od połowy lutego 2006 roku dyrektorem ZSA zostaje mgr Zbigniew Turkowski. Przybywa klas gimnazjalnych, powstaje Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna dla Dorosłych. Trwają remonty dachów, dalsza wymiana okien i drzwi. Przybywa sprzętu: samochodów, komputerów, rzutników i woluminów. Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego odnosi sukcesy, a festyn – Święto Stowarzyszenia na stałe wpisuje się w działalność szkoły.

Doświadczona kadra, warunki lokalowe były podstawą do utworzenia w ZSA Liceum Ogólnokształcącego.

Potrzeby rynku skłoniły do utworzenia szkoły Policealnej dla Dorosłych i Techniku Uzupełniającego kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu

Sukcesywnie prowadzone są remonty pomieszczeń. Szkoła wzbogaciła się o dwie nowe pracownie komputerowe wyposażone w komputery Macintosh, pracownię multimedialną  oraz 2 nowoczesne multimedialne pracownie językowe zakupione z funduszy Rady Rodziców.

W 2008 r. zakupiono nową Toyotę do prowadzenia nauki jazdy oraz 28 osobowego busa do przewozu młodzieży. Przeprowadzono liczne kosztowne remonty: dachów na głównym budynku szkoły i sali gimnastycznej, budynku obory i innych pomieszczeniach gospodarczych. Wymieniono większość okien, przeprowadzono remont stołówki internackiej i szatni szkolnych. Rozpoczęto prace elewacyjne.  Na bieżąco unowocześniane jest wyposażenie sal lekcyjnych.

W ofercie edukacyjnej ZSA oprócz Gimnazjum i kierunku technik agrobiznesu pojawiają się Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych oraz Szkoły Policealne dla Dorosłych (agrobiznes, rachunkowość, administracja). Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Kurowie oraz pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych Stowarzyszenie "Wspólna Szansa" prowadzi również liczący kilkudziesięciu członków Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego. Organizowany każdego roku festyn "Święto Stowarzyszenia" przeszedł już do tradycji szkoły.

III.       Dyrektorzy – 19-stu w tym 4 kobiety

Zmieniają się co kilka lat. Znakomita większość z nich to długoletni nauczyciele naszej szkoły:

 • 1938 – 1945 inż. Eugeniusz Świeżyński – przedmioty rolnicze.

 • 1945 - 1947 inż. Eugeniusz Horodko – przedmioty rolnicze.

 • 1947 - inż. Łotocki - specjalista od hodowli.

 • 1947 - 1950 inż. Kazimierz Brzeziński - specjalista od hodowli.

 • 1950 - 1951 inż. Leon Jasielski – uprawy, botanika i zoologia.

 • 1951 - 1954 inż. Stanisław Fenert – przedmioty zawodowe.

 • 1954 - 1968 Ludwik Halicki – przedmioty zawodowe.

 • 1968 - pełniący obowiązki mgr Władysław Pitura - przedmioty ekonomiczne.

 • 1968 - 1978 mgr inż. Wacław Mazurek - przedmioty zawodowe.

 • 1979 - 1980 inż. Jerzy Pardyka - przedmioty rolnicze.

 • 1980 - 1981 mgr inż. Lesław Dziwisiński - przedmioty rolnicze.

 • 1981 - 1985 mgr inż. Jan Borys - mechanizacja rolnictwa.

 • 1985 - 11.12.1989 mgr Maria Stasiak – język polski.

 • 1990 - 1992 mgr inż. Franciszek Zaleski - przedmioty rolnicze.

 • 09 - 31.12.1992 mgr Agnieszka Maczuga - pełniąca obowiązki.

 • 1993 - 1998 mgr inż. Maria Boruch - rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji rolniczych.

 • 1998-2004 – mgr inż. Maria Jurek – przedmioty zawodowe

 • 2004- luty 2006 mgr Stanisław Widz – informatyka (2003-2004 – dyrektor Niepublicznego Gimnazjum)

 • 2006 – mgr Zbigniew Turkowski – matematyka, informatyka

 

IV.       Ciekawe wydarzenia 1998-2010

 • IV Zjazd Koleżeński - maj 1999 r.

 • Październik 2000 – Konferencja szkoleniowo-metodyczna dla dyrektorów szkół rolniczych.

 • Marzec 2001 – Spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół powiatu puławskiego.

 • Luty 2001 – Sesja wyjazdowa Zarządu Powiatu Puławskiego.

 • Plenery malarskie: Klementowice 1999, Klementowice 2000, Klementowice 2001 r.

 • Marzec 2002 – Uroczystości prymicyjne ks. Marka Kondrata.

 • 01 września 2003 – Obchody Jubileuszu 65-lecia szkoły.

 • Międzyszkolny turniej tenisa stołowego.

 • Styczeń 2002 – Sesja wyjazdowa Zarządu Powiatu Puławskiego połączona z oddaniem do eksploatacji dwóch obiektów nowych bezobsługowych kotłowni gazowych dla Zespołu Szkół i budynków mieszkaniowych.

 • Międzyszkolny turniej siatkówki dziewcząt.

 • Mistrzostwa województwa w koszykówce dziewcząt.

 • 2003 – pierwsze wyjazdy naszych uczniów i absolwentów na praktyki zagraniczne do Szwajcarii,

 • 2004 – plener artystów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,

 • 2004 – wyjazd grupy nauczycieli i pracowników naszej szkoły na Litwę na zaproszenie dyrekcji Szkoły Polskiej w Landwarowie,

 • 2004 – wizyta przedstawicieli 2-letniej Szkoły „Organic Agricultural College” w Danii i początek nawiązania współpracy z naszą szkołą,

 • 2005 – z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” oddano do użytku bezobsługową oczyszczalnię ścieków,

 • 2005 – nauczyciele: Agnieszka Aleksandrowicz, Andrzej Jarzynka i Zbigniew Turkowski gościli w Norwegii w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania norweskiego szkolnictwa zawodowego,

 • 2005 – w ramach współpracy wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych: Janiny Lachowskiej i Izabeli Tuźnik do szkoły „Organic Agricultural College” w Danii na szkoleniowe seminarium poświęcone rolnictwu ekologicznemu i poznania duńskiego systemu kształcenia rolniczego.

 • 2005 – nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie w celu organizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne do Finlandii, Irlandii i Szwecji.

 • 2006 – nawiązanie współpracy z 2-letnią szkołą o profilu ekologicznym „Savo Vocational College” w Finlandii.

 • 2006 – 27.08 – Gminne Święto Plonów – organizatorem był Urząd Gminy w Kurowie, a współorganizatorem ZSA.

 • 2007 – początek powakacyjnych zgrupowań w internacie ZSA studentów Wydziału Historii UMCS w Lublinie, którzy prowadzą prace wykopaliskowe na terenie Klementowic.

 • 2007 – początek współpracy z firmą „FLEXPO” p. Ewy Potęgi w Holandii w celu umożliwienia młodzieży wyjazdów na praktyki zagraniczne do przedsiębiorstw ogrodniczych w Holandii.

 • 2007 – realizacja projektu „Nasza Szkoła”

 • 2007 – wyjazd grupy młodzieży naszej szkoły z p. Andrzejem Jarzynką – nauczycielem W-F na mecz I ligi siatkówki do Radomia.

 • 2007 – wyjazd grupy młodzieży z nauczycielem W-F p. Andrzejem Jarzynką na mecz I ligi piłki ręcznej do Puław.

 • 2007 – 07.02 – wizyta w naszej szkole attasche rolnictwa Ambasady Amerykańskiej w Warszawie Pani Kothryn Snipes

 • 2008 – wyjazd w nagrodę dwóch najlepszych uczniów Justyny Zaborowskiej z Technikum i Łukasza Jałochy z Liceum Ogólnokształcącego pod opieką p. Janiny Lachowskiej do Holandii na zaproszenie p. Ewy Potęgi w celu zapoznania się z warunkami odbywania praktyk zawodowych przez naszych uczniów i poznania zabytków kultury regionu, zwiedzania Amsterdamu

 • 2008 – Jubileusz 70-lecia Szkoły połączony z V festynem organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa”

 • 2008 – wakacyjne, tygodniowe zgrupowanie członków Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego w Suśćcu

 • 2008 – zgrupowanie Zespołu Tańca Towarzyskiego „GAMZA” z Politechniki Lubelskiej

 • 2009 – 02/03.01 – nocleg w internacie uczestników III Harcerskiego Rajdu Obława dla harcerzy Hufca Puławy (nocowało około 100 osób)

 • 2009 – gościnny wyjazd Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego pod opieką Małgorzaty i Zbigniewa Turkowskich, Janiny Lachowskiej i Janusza Litko do partnerskiej Szkoły „Organic Agricultural College” w Danii na zaproszenie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej Szkoły i p. Tomasza Jarmołowicza

 • 2009 – 25-26.09 – wyjazd grupy młodzieży wraz z nauczycielem w-f p. Andrzejem Jarzynką na mecz polskiej reprezentacji kobiet w siatkówce podczas Mistrzostw Europy w Łodzi o memoriał Agaty Mróz.

 • 2010 – zgrupowanie sportowe grupy karateków

 • 2010 – 05.05 – „Dzień angielski” organizowany dla uczniów szkół podstawowych z Klementowic, Pożoga, Karmanowic

 • 2010 – 23-29.08 – w obiektach ZSA odbył się I Ogólnopolski Festiwal Szachowy, w którym udział wzięło 84 uczestników z całej Polski.

 

 

V.     Baza szkoły – infrastruktura szkoły – warunki lokalowe i wyposażenie

Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 2 053 m2. Wielkość zajmowanej posesji 10,5 hektara.

14 sal lekcyjnych. Na terenie posesji szkolnej znajduje się piękny skwer rekreacyjny oraz pełno wymiarowe boisko szkolne. Oprócz sal lekcyjnych szkoła posiada salę gimnastyczną 12 x 24 m oraz siłownię.

Nowoczesne wyposażenie szkoły to:

 • komputery stacjonarne i laptopy,

 • skanery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne,

 • wewnętrzna sieć komputerowa oparta na ethernecie i wi-fi,

 • aparaty i kamery cyfrowe,

 • projektory multimedialne.

 • tablice i monitory interaktywne,

 • sprzęt nagłaśniający,

 • radiowęzeł,

 • samochód do nauki jazdy,

 • sprzęt sportowy.

Integralną częścią naszej szkoły od 1938 r. jest gospodarstwo szkolne. Od zawsze stanowiło bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu głównie w zakresie produkcji roślinnej.

Obecnie liczy 35 ha w tym 25 ha użytkowych rolnych, a około 10 ha znajduje się pod zabudową obiektów szkolnych. Dzisiejsza sytuacja gospodarcza nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, pomimo tego gospodarstwo radzi sobie. Specjalizuje się w uprawie zbóż, buraków i krzewów owocowych.

Biblioteka szkolna stanowi bogate zaplecze do pracy samokształceniowej uczniów i służy rozwojowi ich zainteresowań.

Księgozbiór biblioteki gromadzony od 1938 r. liczy ponad 19 tys. woluminów.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, realizując przyjęty plan pracy. Jest on organizatorem i koordynatorem wielu działań podejmowanych przez uczniów na terenie szkoły. Spółdzielnia uczniowska, prowadzi sprzedaż napoi, pieczywa, słodyczy, artykułów szkolnych i owoców.

 Nauka języków obcych prowadzona jest w nowoczesnych laboratoriach. Do nauki przedmiotów przyrodniczych wykorzystywane są monitory interaktywne.  Siłownia, sala gimnastyczna i boisko szkolne są doskonałą bazą do rozwoju kultury fizycznej i prowadzenia zajęć sportowych.

Posiadamy własny ośrodek szkolenia kierowców w kategorii "B" i "T". Dysponujemy również busem marki Mercedes, którym dowozimy uczniów do szkoły.

 

W szkole prowadzone są:

 • zajęcia pozalekcyjne (SKS, zespół taneczny, karate, koła zainteresowań),

 • zajęcia fakultatywne - obejmują przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych,

 • lekcje dodatkowe – wyrównujące braki (najczęściej z języka angielskiego i matematyki),

 • konsultacje nauczycieli ze wszystkich przedmiotów (po zajęciach lekcyjnych).

 

VI.     Wychowanie i opieka

Integralną częścią szkoły jest internat. Szkoła i internat (który jest w stanie zapewnić dobre warunki mieszkaniowe dla około 100 wychowanków

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który prowadzi szkolny radiowęzeł i bogatą działalność wolontariacką.

Internat jest przytulny i przyjazny, wzbogaca się i rozwija. Działa w nim Młodzieżowa Rada Internatu. Najbardziej lubią imprezy, które w większości przygotowują sami i naprawdę mogą się wtedy wykazać.

Wychowawcy internatu utrzymują kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi rodzicami i prawnymi opiekunami wychowanków.

Znaczna część młodzieży pochodzi z Ukrainy.

W szkole działa Rada Rodziców. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Opieką Społeczną, Policją i innymi.